Cedriņš, Vilis

Vārds   

Vilis

Uzvārds   

Cedriņš

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

1914.gada 19.decembrī

Miris   

1946.gadā

Apbedīts   

 

Joma

tieslietas

Nodarbošanās

dzejnieks

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Valmieras pagasts

Pilsēta

 

Vieta

Skujas

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

Valmieras ģimnāzijā

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

Dzīve un radošā darbība:

Cedriņš Vilis (1914.19.XII Valmieras pag. Skujās - 1946.6.(8.?)I nometnē Vorkutā, PSRS) - dzejnieks

Dzimis namdara ģimenē 1918-21 kopā ar ģimeni bijis bēgļu gaitās Sibīrijā. 1921 atgriezies Latvijā, mācījies Lizdēnu, Labrenču, Ambas skolā, Valmieras ģimnāzijā (1929-33). Pēc ģimnāzijas beigšanas studējis tieslietas . Strādājis laikrakstā "Brīvā Zeme ", bijis laikraksta " Tēvijas Sargs" redactors (1938-40). 1940 precējies ar dzejnieci M. Čuibi. 2. pasaules kara laikā darbojies Mākslas un sabiedrisko lietu departamentā . 1944. g. nogalē un līdz 1945 V Kurzemē strādājis gadījuma darbus. Pēc nacistu kapitulācijas arestēts un notiesāts.
Pirmā publikācija- dzejolis "Dzejnieka dzīve" žurnālā " Jaunais Cīrulītis" 1929 (10.nr). Krājumā "Sidraba jātnieks" (1935) iekļaujas folkloras latviskā baroka tradīcijā, to sintezējot ar klasicisma un vēlīnā romantisma poētiku. Krājumā "Ziemeļu dārzos" (1942) vairāki liroepiski darbi, pastorāles, kā arī romantisko motīvu stilizācijas. Cedriņa dzejā idilles, elēģijas, romances formās dominē Latvijas pagātnes un novadu, nacionāla rakstura , mīlas un dabas attēlojums patētiskā vai skumīgā, balādiski mistiskā izteiksmē. Daļā Cedriņa dzejas ir heroiski patriotiski motīvi, intīmo pārdzīvojumu rotaļīga atklāsme , rezignācija par jaunības un dzīves skaistuma zudību. Cedriņa stila būtiskākās iezīmes ir krāšņs un simboliski ietonēts epitets, ritma dažādība. Cedriņš atdzejojis J.V. Gētes liroepiku."Romas elēģijas" (1941), "Hermanis un Doroteja" (1942), H. Longelova u.c autoru darbus. Periodikā publicējis rakstus par politikas un kultūras jautājumiem, dažkārt ar pozitīvisku ievirzi.
Izdoti Raksti 2 sējumos ( Stokholmā 1965). Dzejas izlase "Mūži un maiņas" (1994).
Piemiņas akmens Rencēnos (1989) un Rīgā I Meža kapos (abu autors- tēlnieks V. Titāns).

   
Literatūra:

 • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.- 119.lpp.
 • Grīns J. Dzejnieks ar ozolzīli mirušā plaukstā
 • Grīns J. Redaktora atmiņas .Stokholma, 1968;
 • Vecgrāvis V. [Ievads V. Cedriņa dzejoļu kopai]// Avots, 1988,5;
 • Titāne V. Vilis Cedriņš // Varavīksne, 1993,R,1993
 • Čuibe M. Portrets// Cedriņš V. Mūži un maiņas. R, 1994;
 • Titāne V. Burtnieku apvāršņa dzejnieks Vilis Cedriņš.R, 1994
 • Zālītis J. Vilis Cedriņš// Latviešu rakstnieku portreti, R. ,2002
 • Latviešu rakstnieku portreti.Pozitīvisti.-Rīga:Zinātne,2002.-203.lpp.
 • Ilgonis Bērsons(Laiks.-2002.-16./22.)Norādījis uz uz kādu agrāku ar pseid.Skaidrīte Dzirna publicētu dzejoli"Aizejot" laikrakstā "Malienas Ziņas"1942.gada15.okt.
 • Kaldupe S.No jūras līdz "Ošu zemei":Dokumentāls atmiņu stāsts.-R.,2001.-155.lpp.
 • Ķezbers K.Mana Roma un Meka:Atmiņu stāsti.-[Bruklina]:Grāmatu Draugs,1976.-155.lpp.
 • Sk.:Čuibe M.Formu un drupu bezdelīgas:Ainas un atspīdumi.-[Vesterosa]:Ziemeļblāzma,1975.-63.lpp.
 • Kalmīte J.Draugs draugam//Liesma.-1990.-5.janv.
 • Sk.:MāsēnsK.Kopā ar Vili Cedriņu//Liesma.-1990.-28.febr.
 • Fridriha Gulbja dienasgrāmata(glabājas pie meitas Raismas Simsones).
 • Rakstniecības,teātra un mūzikas muzejs,inv.nr.378695.
 • Grīns J.Redaktora atmiņas/ Sakārtojis Erīns Grīns.-[Stokholma]:Daugava,1968.-183.lpp.
 • Čaks A.Jaunākais dzejnieks//daugava.-1936.-Nr.1.-74.lpp.
 • RudzītisJ.Paši savā valstī// Raksti par latviešu sasniegumiem Latvijas valsts divdesmit gados.-R.,1938.-125.,126.lpp.
 • Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļa,V.Cedriņa fonds,Rk 7014.
 • Sk.:Unāms Ž.Aiz trejdeviņiem kalniem// Dzīvesstāsts un kultūrvēsturiskas skices.-[Grandheivena]:Aka,1975.-257.lpp.
 • Strēlerte V. Viļa Cedriņa dzejas"Ziemeļu dārzos"//Tēvija.-1942.-20.jūn.
 • Unāms Ž. Zem Barbarosas šķēpa //Kara gadu pieredze,vērojumi,atmiņas.-[Grandheivena;Īstlansinga]:Aka;gauja,1975.-281.,282.lpp.
 • Vīksna I. Viņi palika Kurzemē:Atmiņas par Jāni Medeni un Vili Cedriņu// Latvija Amerikā.-1951.-.-15.,24.dec.
 • Cit.pēc:Zīverts M.Par sevi: Autobiogrāfija,intervijas,vēstules/ Sast. V.Hausmanis.-R.,1991.--61.,62.lpp.
 • Rakstniecības,teātra un mūzikas muzejs,inv.nr.442878.
 • Via Doloresa:Staļinisma upuru liecības.Ceturtā grāmata.-R.,1995.-294.,295.lpp.
 • Sk.:Bērsons I. Represētie literāti:Vilis Cedriņš// Rakstnieka Vārds.-1992.-22.apr.
 • Briedis A.Tagad vieta zināma//Liesma.-2004.-28.maijs.
 • Mežaka Maija. Vērtē Rainis Cedriņš : [Par rakstnieka Viļa Cedriņa dēlu Raini Cedriņu] // Liesma. - (1997). - 23.aug., 4.lpp.
 • Titāne Vizbulīte. Kā tapa "Mūži un maiņas" jeb Kā es no cirvja kāta zupu vārīju : [par dzejnieku Vili Cedriņu (1914-1946)] // Liesma. - (1999). - 14.dec., 5.lpp.

    

Elektroniskie resursi:

Viļa Cedriņa darbi Valmieras un novadu bibliotēkās