Asars, Jānis

Vārds   

Jānis

Uzvārds   

Asars

Citas vārda formas   

Pseidonīmi - Avs, Clio

Dzimis   

1877.gada 27.februārī

Miris   

1908.gada 31.jūlijā

Apbedīts   

Lielajos kapos

Joma

literatūra, māksla

Nodarbošanās

literatūras un mākslas kritiķis, publicists

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Kauguru pagasts

Pilsēta

 

Vieta

Mičkēni

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

E.Heines privātskolā, Valmierā

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

Dzīve un radošā darbība:

Asars Jānis (1877.27.II Kauguru pag. Mičkēnos - 1908.31.VII Rīgā, apbedīts Lielajos kapos)- literatūras un mākslas kritiķis, publicists. Hermaņa Asara brālis.
Dzimis kalpa ģimenē. Mācījies Kauguru pagastskolā (1885-1888), E.Heines privātskolā Valmierā (1888-1891), Nikolaja ģimnāzijā Rīgā (1891-1896). Studējis RPI Ķīmijas nodaļā (1896-99,1900-1902), par revolucionāru darbību no institūta izslēgts., 1902 no marta līdz maijam atradies apcietinājumā. Rakstu krājuma "Vārpas" līdzsastādītājs (1-2, 1894-95), laikraksta "Dienas Lapa" (1897) un žurnāla "Mājas Viesa Mēnešraksts" līdzstrādnieks (no 1901). Aktīvi piedalījies sabiedriski politiskajos notikumos un 1905.g. revolūcijā, darbojies Federatīvajā komitejā.
Pirmās publikācijas- galvenokārt tulkojumi 1892.g. Publicējis daudz rakstu par dažādiem jautājumiem. Paliekoša nozīme ir rakstiem par literatūras un mākslas problēmām: "Mākslas un kultūras sakars XIX gadu simtenī" (1901), "Jaunākais mūsu rakstniecībā" (1902), "Jaunākās parādības mūsu rakstniecībā" ,"Aspazija un viņas dzeja" (abi 1904), "Māksla un revolūcija" (1906) u.c. Daudz uzmanības pievērsis cittautu literatūrai. ("Gogolis" , "Emīls Zolā", "Vēstules par ārzemju rakstniecību", visi 1902.,"Henriks Ibsens- jaunlaiku klasiķis" , 1903. u.c.). Kopā ar V. Dermani publicē pret Niedru vērstu brošūru "Ko Andrievs Niedra mums sludina?" (1905). Piedalījies skolotāju kongresā 1905. novembrī un sarakstījis brošūru "Mūsu tautskola" (1905), kurā izvirzīta prasība demokratizēt un padziļināt pamatizglītības apguvi. Sākoties revolūcijas apspiešanai, 1906.g. devies uz Pēterburgu. Tur izdotajā latviešu presē- laikrakstā "Pēterburgas Atbalsis" (arī redaktors), "Pēterburgas Latvietis" (arī redakcijas kolēģijas loceklis), "Progress", "Ņevas Viļņi" u.c. publicējis sabiedriski politiskus un literatūrkritiskus rakstus. Žandarmērijas vajāšanu dēļ 1906.g. beigās emigrē uz Somiju un , atrazdamies Helsinkos, rediģējis žurnālu "Rīts"(1907). Sarakstījis vēstures apskatu "Kā Baltijas muižniecība tikusi pie savām privilēģijām" , sastādījis Krievijas Valsts domē teikto runu krājumu par soda ekspedīciju vardarbībām Latvijā- "Spīdzināšanas Baltijā" (abi 1907). Publicējis grāmatu "Vispārīga pasaules rakstniecības vēsture" (I, 1907). Bijis arī tulkotājs (L. Andrejeva "Jūda Iskariots un citi", G.D'Annuncio "Džokonda", M.Māterlinka "Peliass un Melizande"). Kad Somijā dzīve kļuva nedroša, Asars izbrauca no Somijas, bet smagi saslima un atgriezās Helsinkos, kur ārstējās nervu klīnikā. 1908.g. sākumā brālis Asaru pārveda uz Rīgu un ievietoja A.Šēnfelda nervu klīnikā; to uzzinājusi, žandarmērija Asaru ievietoja valsts slimnīcā, kur viņš mira.
Sabiedriski politiskos un literatūrkritiskos rakstos Asars uzsvēra dzīves un mākslas saskari un attīstību, vērsās pret novecojušām dogmām un kanoniem. Pēdējos dzīves gados Asars atsaucās uz K. Marksa, F. Engelsa, arī V. Ļeņina darbiem. Vērtējot sabiedriskas parādības, Asars gan balstījās uz marksisma tēzēm, bet literatūru un mākslu skatīja kā relatīvi suverēnas cilvēka garīgās darbības izpausmes.
1926.g. Lielajos kapos atklāts piemineklis.

Pseidonīmi:
Avs, Clio, -fa u.c.

Darbi:
Kopoti raksti 4 sējumos (1908-1911).

   
Literatūra:

 • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.- 40.lpp.
 • Jānis Asars: Personu literārais rādītājs. R., 1977.
 • Knope E. Jānis Asars- spilgta personība latviešu literatūras un mākslas vēsture// LPSR ZA Vēstis, 1977,4.
 • Adamovičs L. Latvijas baznīcas vēsture.-Nebraska:Sējējs,1961.-48.lpp.
 • Jānis Asars//Latviešu konversācijas vārdnīca.-Rīga:Antēra,1992.-1.sēj.,943.-944.sl.
 • Jānis Asars//Es viņu pazīstu.-Rīga:Biogrāfiskā arhīva apg.,1939.-17.lpp.
 • Ūdre D. Jānis Asars latviešu literatūrkritikas vēsturē: Māc.līdz.-R.:LU,1994.-27lpp.-B.t.
 • Latviešu literatūras vēsture.-Rīga:Literatūra,1935.,18.sēj.
 • Eglīte, Dita. Jānim Asaram - 125 : [par literatūrkritiķa, un tulk. (1877-1908) atcerei velt. pasākumu ciklā "Modernisma priekšteči un pravieši" Jāņa Akuratera muzejā] / Dita Eglīte // Literatūra un Māksla Latvijā. - ISSN 1407-4664. - Nr.11 (2002, 14.marts), 14.lpp.
 • Latvju rakstniecība portrejās : [Raksti] - Saturs: Jānis Purapuķe : [1864-1902]. Jānis Jansons : [1871-1917]. Jānis Asars : [1877-1908]. Edvards Treimanis-Zvārgulis : [1866-1950] // Pasaules Atbalss - 1998. - 9./16., 16./23., 23./30.jūl. 22.lpp.
 • Viese, Saulcerīte. Jānis Asars un Aspazija : [par literatūrkritiķa (1877-1908) un dzejn. (1865-1943) sadarbību] / Saulcerīte Viese // Literatūra un Māksla Latvijā. - ISSN 1407-4664. - Nr.12 (2002, 21.marts), 6.lpp.