Kā kļūt par bibliotēkas lietotāju

Ja esi vecumā līdz 16 gadiem (ieskaitot), tad Tev kopā ar vienu no vecākiem ir jāatnāk uz Bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļu, kur Bibliotēkas darbinieks Tevi reģistrēs Bibliotēku informācijas sistēmā (BIS) ALISE.

 

Likumīgajam pārstāvim būs jāaizpildaLIETOTĀJA REĢISTRĀCIJAS ANKETA - Galvojums” vai “LASĪTĀJA REĢISTRĀCIJAS KARTĪTE - Apliecinājums” (ja Lietotāju BIS ALISE jau ir reģistrējusi kāda cita Kopkataloga dalībbibliotēka).

 

Reģistrējoties jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība vai personu apliecinošs dokuments un likumīgā pārstāvja personu apliecinošs dokuments – eID karte vai pase.

 

Reģistrētiem Lietotājiem divu nedēļu laikā bez maksas izgatavos Lietotāja karti, kas dod tiesības izmantot Bibliotēkas krājumu un sniegtos pakalpojumus atbilstoši Noteikumiem. Lai saņemtu savu Lietotāja karti, klientam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Lietotājs karti uzrāda katrā Bibliotēkas apmeklējuma reizē. Lietotāja karte ir dokuments, kuru Lietotājam nav tiesības nodot izmantošanai citai personai. Lietotāja kartes pazaudēšanas gadījumā karti atjauno par samaksu, atbilstoši Pašvaldības domes lēmumam par maksas pakalpojumiem Bibliotēkā.

 

Jau reģistrētam lietotājam, Lietotāja kartes funkcijas var pildīt arī:

 • skolēna apliecība;
 • eID karte;
 • citas Kopkataloga dalībbibliotēkas izsniegta Lietotāja karte.

Personas datu, kontaktinformācijas izmaiņu gadījumā Bibliotēka jāinformē kārtējā apmeklējuma reizē.

 

Iestādes “Valmieras bibliotēka” lietošanas noteikumi:

Lietošanas noteikumu pilns teksts pieejams šeit.

 

Būtiskākie iestādes “Valmieras bibliotēka” lietošanas noteikumi, kuri attiecas uz bērniem un jauniešiem:

 • Bibliotēkas telpās un pasākumu laikā tiek veikta audioierakstu, fotoattēlu un video uzņemšana.
 • Bibliotēka grāmatas, DVD, CD un spēles (informācijas nesējus) izsniedz Lietotājiem, kuriem nav parādsaistību Valmieras integrētajā bibliotēkā, kā arī Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu pašvaldību publiskajās bibliotēkās.
 • Bērnu apkalpošanas nodaļas informācijas nesējiem lietošanas termiņš ir 30 kalendāra dienas.
 • Lietotāja pienākums ir ievērot un nodot saņemtos informācijas nesējus noteiktā termiņā. Izsniegšanas termiņu var pagarināt, ja uz informācijas nesēju nav pieteicies cits Lietotājs.
 • Informācijas nesējus no Bibliotēkas krājuma pēc Lietotāja pieprasījuma Bibliotēkas darbinieks rezervē uz 3 darba dienām. Ja 3 dienu laikā Lietotājs rezervētos informācijas nesējus nav izmantojis, rezervācija tiek atcelta.
 • Bibliotēka par informācijas nesēju izmantošanas termiņu neievērošanu ir tiesīga Lietotājam piemērot šādas sankcijas:
  • Lietotāja datos BIS ALISE tiek veikta atzīme par termiņu neievērošanu, par ko Lietotājs tiek brīdināts. Pie trešā izteiktā brīdinājuma Lietotājs zaudē abonementa izmantošanas tiesības uz vienu mēnesi;
  • Gadījumā, ja pēc abonementa tiesību atjaunošanas Lietotājs turpina pārkāpt Noteikumus, Bibliotēka var lemt par abonementa izmantošanas tiesību atņemšanu uz gadu vai bez atjaunošanas iespējas.
 • Lietotājam līdz 16 gadu vecumam izdrukas un dokumentu kopijas līdz 5 (piecām) lapām dienā Bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā ir bez maksas.
 • Lietotājam ir tiesības saņemt informāciju, Bibliotēkas darbinieku konsultācijas, apmācības par Bibliotēkas krājumu un citu Bibliotēkas resursu izmantošanu.
 • Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības noteikumi. Sarunas, troksnis, mobilā telefona izmantošana un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem Lietotājiem, jāierobežo līdz minimumam.
 • Bibliotēkas telpās nelietot pārtiku un dzērienus, izņemot dzeramo ūdeni.
 • Saudzīgi izturēties pret Bibliotēkas krājumu un inventāru. Par pamanītiem bojājumiem nekavējoties ziņot Bibliotēkas darbiniekam. Pretējā gadījumā par sabojātiem materiāliem atbild Lietotājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, atlīdzinot Bibliotēkai nodarītos zaudējumus.
 • Pazaudētos vai sabojātos Bibliotēkas informācijas nesējus atvietot ar tādiem pašiem vai citiem informācijas nesējiem, kurus Bibliotēka atzinusi par līdzvērtīgiem, vai arī atlīdzināt to vērtību atbilstoši Bibliotēkas finanšu uzskaites dokumentu nosacījumiem (līdz 1995. gadam izdoto informācijas nesēju vērtība jāatlīdzina desmitkārtīgā apmērā, bet pēc 1995. gada izdoto informācijas nesēju vērtība jāatlīdzina divkāršā apmērā).
 • Jāievēro ugunsdrošības noteikumi un nekavējoties jāpamet Bibliotēkas telpas ugunsdrošības signalizācijas trauksmes gadījumā.
 • Lietotāju, kurš neievēro Noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem apmeklētājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, vai bojā Bibliotēkas inventāru, var izraidīt no Bibliotēkas telpām.
 • Par Noteikumu atkārtotu neievērošanu tiek sastādīts akts un Lietotājam var liegt izmantot Bibliotēkas pakalpojumus uz gadu, par ko viņam paziņo Bibliotēkas direktors.