Jaunumi

DižDundaga : apcerējumi par Dundagas novadu

 

Monogrāfiskajā rakstu krājumā ietverti apcerējumi, kas galvenokārt balstās savāktajā mutvārdu vēstures materiālā (Divas vasaras 2014. un 2015.gadā grupa Latvijas Universitātes pētnieku un folkloras studentu, piedaloties arī brīvprātīgiem palīgiem, devās tradicionālās kultūras un mutvārdu vēstures ekspedīcijā, lai veiktu lauka pētījumus Latvijas rietumdaļā – Dundagas novadā). Tikai nelielu monogrāfiskā rakstu krājuma daļu veido apcerējumi par novada vēsturi (autors dr.hist. Agris Dzenis) un arheoloģiju (dr.habil.art. Juris Urtāns), kas balstīti rakstītajos vēstures avotos un arheoloģiskajos izrakumos iegūtajās liecībās.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs