Pieteikšanās atbalstam tūrisma aktivitāšu veicināšanai

LAD izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana" saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumiem Nr.773 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana"".

Projektu iesniegumu pieņemšana 9. kārtai pasākumā „Tūrisma aktivitāšu veicināšana" notiks 2013. gadā no 28. janvāra līdz 28. februārim ar kopējo pieejamo publisko finansējumu:

    aktivitātei, kas saistīta ar lauku tūrismu saistītu tūrisma pakalpojumu mārketinga aktivitāšu īstenošanai, – Ls 200 000 apmērā,
    pārējām aktivitātēm – Ls 3 412 214 apmērā.

Pasākuma projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek veiktas investīcijas pamatlīdzekļu iegādei, ir astoņi mēneši, ja tiek veikta būvniecība un rekonstrukcija – astoņpadsmit mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projektu iesniegumu apstiprināšanu.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai centrālā aparāta Klientu apkalpošanas daļā (308. kab.), elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) vai izmantojot Lauku atbalsta dienesta elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS).

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.

Vairāk lasīt šeit