Nodarbinātība un sociālie procesi Eiropā – 2019. gada pārskats rāda, ka klimata pārmaiņu apkarošana var veicināt izaugsmi un nodarbinātību

Eiropas Komisija publicējusi sava ikgadējā pārskata „Nodarbinātība un sociālie procesi Eiropā” (ESDE) 2019. gada izdevumu. Tā kā pašlaik pasaulē novērojamas tādas ilgtermiņa tendences kā sabiedrības novecošana, globalizācija, tehnoloģiskā pārkārtošanās un klimata pārmaiņas, 2019. gada ESDE ir veltīta ilgtspējai. Ziņojums apliecina, ka klimata pārmaiņu apkarošana neaptur ekonomisko izaugsmi. Tajā ir izklāstīti vairāki rīcībpolitiski risinājumi, kā saglabāt ES konkurētspēju, uzturēt izaugsmi un gādāt, ka tā nāk par labu visiem ES iedzīvotājiem un nākamajām paaudzēm, tajā pašā laikā tiecoties uz klimatneitrālu ekonomiku. 2019. gada pārskats arī apliecina, ka ekonomiskā aktivitāte ES pastāvīgi aug, ka ir sasniegts rekordaugsts nodarbinātības līmenis un ka arī sociālā situācija uzlabojas.

Vispārīgākos vilcienos ziņojums rāda, ka tālāka ekonomiskā izaugsme nav panākama bez ES ieguldījumiem prasmēs un inovācijās. Panākumiem bagātākie ES uzņēmumi ir tie, kas visvairāk iegulda darbinieku apmācībā un kvalitatīvos darba apstākļos. Var sacīt, ka investīcijas prasmēs, kvalifikācijā un pieaugušo formālajā apmācībā palīdz saglabāt darbinieku nodarbināmību, atalgojuma pieaugumu un uzņēmuma konkurētspēju. ESDE pārskatā arī konstatēts, ka sociālās investīcijas (piemēram, nodrošinot piekļuvi bērnu aprūpei un pirmsskolas izglītībai) vairo cilvēku darba ražīgumu un labbūtību. Cenas ziņā pieejami un piemēroti mājokļi ļauj Eiropas iedzīvotājiem pilnībā realizēt savu potenciālu darba tirgū un piedalīties sabiedrības dzīvē.

Vairāk lasīt šeit