Jauns Muitas savienības rīcības plāns

Eiropas Komisija nākusi klajā ar jaunu muitas savienības rīcības plānu, kas ietver virkni pasākumu, lai nākamajos četros gados padarītu ES muitu viedāku, inovatīvāku un efektīvāku. Paziņotie pasākumi stiprinās muitas savienību kā vienotā tirgus stūrakmeni. Tie arī apstiprina muitas savienības nozīmīgo lomu ES ieņēmumu un ES iedzīvotāju un uzņēmumu drošības, veselības un labklājības aizsardzībā.

Rīcības plānā ir iekļautas vairākas iniciatīvas, piemēram, tādās jomās kā riska pārvaldība, e-komercijas pārvaldība, atbilstības veicināšana un muitas dienestu vienota darbība.

  • Riska pārvaldība. Rīcības plāna pasākumi galvenokārt ir vērsti uz datu un datu analīzes pieejamības un izmantošanas uzlabošanu muitas vajadzībām. Tas nozīmē, ka nepieciešama piegādes ķēžu vieda, uz risku balstīta uzraudzība, kā arī Komisijā ir nepieciešams izveidot jaunu analītikas centru, lai vāktu, analizētu un apmainītos ar muitas datiem, kuri varētu kalpot par pamatu, pieņemot kritiskus lēmumus, palīdzētu muitas dienestiem identificēt trūkumus pie ES ārējām robežām, kā arī pārvarēt turpmākās krīzes.
  • E-komercijas pārvaldība. Attiecībā uz e-komerciju un tās radītajiem jaunajiem izaicinājumiem — maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un tiešsaistes tirdzniecības platformām tiks noteikti stingrāki pienākumi, lai palīdzētu apkarot krāpšanu e-komercijā muitas nodokļa un citu nodokļu jomā.
  • Atbilstības veicināšana. Gaidāmā “vienloga sistēmas” iniciatīva ļaus likumīgi strādājošiem uzņēmumiem vienkāršot robežformalitāšu nokārtošanu vienā portālā. Muitas dienesti varēs ciešāk sadarboties informācijas apstrādē, apmaiņā un kopīgā izmantošanā, kā arī labākā riska novērtēšanā.
  • Muitas dienesti, kas darbojas vienoti. Rīcības plānā ir paredzēta moderna un uzticama muitas aprīkojuma ieviešana nākamā ES budžeta ietvaros. Lai sagatavotos nākotnes krīzēm un izaicinājumiem, piemēram, neparedzētām globālām norisēm un nākotnes darījumdarbības modeļiem, tiks izveidota jauna pārdomu grupa, kurā būs dalībvalstu un uzņēmēju pārstāvji.

ES muitas savienība ir kļuvusi par mūsu vienotā tirgus stūrakmeni, nodrošinot ES robežu drošību, aizsargājot mūsu iedzīvotājus no aizliegtām un bīstamām precēm, piemēram, ieročiem, narkotikām un videi kaitīgām precēm, vienlaikus padarot vieglāku ES tirdzniecību ar pārējo pasauli. Tā arī nodrošina ieņēmumus ES budžetam. Tomēr pēdējā laikā ir kļuvis skaidrs, ka mums ir jāstrādā viedāk, lai muitas dienesti varētu sekmīgāk izpildīt plašo un aizvien pieaugošo pienākumu sarakstu.

Rīcības plānā izmantots novatorisks, uz nākotni vērsts, projekts “Muitas nākotne ES 2040. gadā”, kura uzdevums bija ieinteresēto personu starpā veidot kopēju un stratēģisku izpratni par to, kā risināt pašreizējās un nākotnes grūtības, un izstrādāt redzējumu par to, kādai būtu jābūt ES muitai 2040. gadā.

Vairāk lasīt šeit