Horvātija ceļā uz pievienošanos Šengenas zonai

Eiropas Komisija uzskata, ka, pamatojoties uz 2016. gadā uzsāktā Šengenas izvērtēšanas procesa rezultātiem, Horvātija ir veikusi vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ir izpildīti nepieciešamie nosacījumi Šengenas noteikumu un standartu pilnīgai piemērošanai. Horvātijai būs jāturpina darbs, lai īstenotu visas pašreizējās darbības, jo īpaši ārējo robežu pārvaldības jomā, lai nodrošinātu šo nosacījumu turpmāku ievērošanu. Komisija arī šodien apstiprina, ka Horvātija turpina pildīt saistības, kuras ir saistītas ar Šengenas noteikumiem un kuras Horvātija uzņēmās pievienošanās sarunās.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers teica: “Es izsaku atzinību Horvātijai par tās centieniem un neatlaidību, lai izpildītu visus nepieciešamos nosacījumus ar mērķi pievienoties Šengenas zonai. Tikai vienoti un kopīgiem spēkiem mēs varam nodrošināt spēcīgāku Šengenas zonu. Šengenas zonas priekšrocību kopīgai izmantošanai jābūt mūsu kopējam mērķim. Tāpēc es paļaujos, ka dalībvalstis veiks nepieciešamos pasākumus, lai Horvātija drīzumā kļūtu par pilntiesīgu Šengenas zonas dalībvalsti.”

Komisijas priekšsēdētājs Junkers savā 2017. gada runā par stāvokli Savienībā pauda nepārprotamu atbalstu Horvātijas kļūšanai par pilntiesīgu Šengenas zonas dalībvalsti, tiklīdz būs izpildīti visi nepieciešamie nosacījumi. Šodien Komisija ziņo par pozitīvu rezultātu ilgam vērtēšanas un sadarbības procesam, kura gaitā Horvātija ir panākusi pastāvīgus uzlabojumus, lai izpildītu šos nosacījumus.

Visu Šengenas kritēriju izvērtējums

Šodienas paziņojumā ir ņemti vērā izvērtējumi, kas tika veikti no 2016. gada jūnija līdz 2019. gada maijam, aplūkojot Šengenas noteikumu un standartu piemērošanu Horvātijā vairākās jomās. Lai gan Komisija jau ir sekmīgi izvērtējusi un apstiprinājusi Šengenas noteikumu pilnīgu īstenošanu tādās jomās kā datu aizsardzība, policijas sadarbība, kopējā vīzu politika, atgriešana, Šengenas informācijas sistēma (SIS), šaujamieroči un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās, šodienas paziņojums arī apstiprina, ka Horvātija ir veikusi vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu Šengenas noteikumu piemērošanas nosacījumu izpildi ārējo robežu pārvaldības jomā. Horvātijai būs jāturpina darbs, lai nodrošinātu visu šajā jomā notiekošo darbību konsekventu īstenošanu.

Visbeidzot, Komisija arī ziņo par to saistību izpildi, kuras Horvātija uzņēmās pievienošanās sarunās un kuras skar Šengenas noteikumus. Saistības jo īpaši attiecas uz tiesu iestāžu darbības un pamattiesību ievērošanas jomu. Komisija šodien apstiprina, ka Horvātija turpina pildīt visas šīs saistības.

Vairāk lasīt šeit