ES daudzgadu budžets: ierosina palielināt atbalstu kultūras un radošajām nozarēm

Nākamajā ilgtermiņa ES budžetā 2021.–2027. gadam Eiropas Komisija ierosina palielināt programmas “Radošā Eiropa” (kas atbalsta Eiropas kultūras un radošās nozares un audiovizuālos darbus) finansējumu līdz 1,85 miljardiem EUR.

Komisijas priekšlikums stiprināt ES kultūras un radošās nozares koncentrējas uz trim jomām: “Radošās Eiropas” apakšprogramma “MEDIA”, kas atbalsta ES kino un citas audiovizuālās nozares, apakšprogramma “Kultūra” un starpnozaru sadaļa.

1. Apakšprogramma “MEDIA”. Audiovizuālo projektu finansēšanai, kā arī konkurētspējas stimulēšanai audiovizuālajā nozarē Eiropā tiks piešķirts 1,081 miljards EUR. Apakšprogramma turpinās atbalstīt Eiropas filmu, TV raidījumu un videospēļu izstrādi, izplatīšanu un popularizēšanu. Tuvākajos gados vairāk līdzekļu tiks ieguldīts Eiropas darbu starptautiskā popularizēšanā un izplatīšanā, kā arī inovatīvā stāstu stāstīšanā, ieskaitot virtuālo realitāti. Tiks izveidota ES filmu tiešsaistes datubāze, kas veicinās Eiropā radītu darbu pieejamību un pamanāmību. 

2. Apakšprogramma “KULTŪRA”. Eiropas kultūras un radošo nozaru atbalstam no jaunā budžeta tiks piešķirti 609 miljoni EUR. Tiks izveidoti sadarbības projekti, tīkli un platformas, lai radītu saiknes starp talantīgiem māksliniekiem visā Eiropā un lai radošajiem profesionāļiem būtu vieglāk sadarboties pāri robežām. 

3. KULTŪRAS UN MEDIJU STARPNOZARU SADAĻA. MVU un citu organizāciju, kas darbojas kultūras un radošajās nozarēs, finansēšanai tiks paredzēti 160 miljoni EUR. Finansējums tiks izmantots arī, lai veicinātu sadarbību kultūras politikas jomā visā Eiropas Savienībā, veidotu brīvu, daudzveidīgu un plurālistisku mediju vidi un atbalstītu kvalitatīvu žurnālistiku un medijpratību.

Kultūrai ir pozitīva loma Eiropas sabiedrības stabilitātes un arī ekonomikas stiprināšanā. Digitalizācijas un globālas konkurences dēļ ir vajadzīgs lielāks atbalsts Eiropas kultūras un radošajām nozarēm. Ir iespējams darīt vairāk, lai stimulētu kopražojumus, panāktu Eiropas darbu plašāku izplatīšanu un nodrošinātu, ka pilnībā izmantojam digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas, vienlaikus saglabājot Eiropas kultūras un lingvistisko daudzveidību. Turklāt, stiprinot kultūru un radošumu Eiropas Savienībā, varam labāk atbalstīt mediju brīvību un plurālismu, kas ir svarīgi atvērtas, iekļaujošas un radošas sabiedrības saglabāšanā. Tāpēc Komisija ierosina palielināt programmas “Radošā Eiropa” finansējumu.

Turpmākā rīcība

Lai nodrošinātu pēc iespējas drīzākus ES finansējuma rezultātus uz vietas, ir svarīgi panākt ātru vienošanos par vispārējo ES ilgtermiņa budžetu un nozaru priekšlikumiem.

Ja tās panākšana kavēsies, tūkstošiem kultūras un radošo organizāciju, tīklu un uzņēmumu nevarēs laicīgi sākt savus projektus. Festivāliem, kuros tiek rādītas Eiropas filmas vai var klausīties Eiropas mūziku, var rasties finansiālas problēmas, un tūkstošiem audiovizuālās nozares profesionāļu nevarēs apmeklēt “Radošās Eiropas” finansētos projektus.

2019. gadā panākta vienošanās par nākamo ilgtermiņa budžetu nodrošinātu raitu pāreju no pašreizējā ilgtermiņa budžeta (2014–2020) uz jauno, kā arī paredzamību un finansējuma stabilitāti, kas sniegs labumu visiem.

Priekšvēsture

Pašreizējā programma “Radošā Eiropa” ilgst no 2014. gada līdz 2020. gadam. Priekšlikums par jaunu programmu “Radošā Eiropa” ir daļa no ES ilgtermiņa budžeta priekšlikuma nodaļas "Ieguldījumi cilvēkos". Tā galvenais mērķis ir atbalstīt Eiropas kultūru, kas dod ieguldījumu Eiropas identitātē. Jaunā programma radīs iespējas iedzīvotājiem, veicinot un aizsargājot pamattiesības un vērtības. Tā veicinās iesaistīšanos un demokrātisku līdzdalību politiskajā un sabiedrības dzīvē.

Eiropas atbalsts kultūrai un audiovizuālajai nozarei ir sniegts daudzus gadus ar dažādām finansēšanas programmām. Programma “Radošā Eiropa” 2014.–2020. gadam ir unikāla platforma koordinētam un konstruktīvam atbalstam kultūras un radošajām nozarēm visā Eiropā. Ierosinātā jaunā programma balstās uz iepriekšējo pieredzi, un tās mērķis ir saglabāt un stiprināt elementus, kas ir labi darbojušies. Minētajā pieredzē ietilpst arī Eiropas Kultūras mantojuma gads (2018. gads), kura mērķis ir pievērst uzmanību Eiropas kopīgajam, taču ļoti dažādajam mantojumam un stiprināt Eiropas identitāti.

Vairāk lasīt šeit