Eiropas pusgada pavasara pakete – ieteikumi koordinētai reakcijai uz koronavīrusa pandēmiju

Šodien Komisija ir ierosinājusi konkrētām valstīm adresētus ieteikumus (KVAI), kuros izklāstītas ekonomikas politikas norādes visām ES dalībvalstīm, ņemot vērā koronavīrusa pandēmiju, un kuros galvenā uzmanība vērsta uz vissteidzamāk risināmajām pandēmijas radītajām problēmām un ilgtspējīgas izaugsmes atsākšanu. Ieteikumi ir sagrupēti atbilstoši diviem mērķiem: mazināt koronavīrusa pandēmijas smagās, negatīvās sociālekonomiskās sekas īstermiņā un īstermiņā līdz vidējā termiņā panākt ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, kas veicina zaļo un digitālo pārkārtošanos.

Pārorientēta Eiropas pusgada pakete

Gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā ir aprakstīta Komisijas izstrādātā izaugsmes stratēģija, kuras pamatā ir konkurētspējīgas ilgtspējas veicināšana ar mērķi izveidot ekonomiku, kas darbojas cilvēku un planētas labā. Sakarā ar koronavīrusa uzliesmojuma radīto krīzi tas joprojām ir ārkārtīgi svarīgi. Ieteikumos ir aptvertas četras konkurētspējīgas ilgtspējas dimensijas – stabilitāte, taisnīgums, vides ilgtspēja un konkurētspēja –, un īpaši uzsvērta arī veselība. Ieteikumi atspoguļo arī Komisijas apņemšanos Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus integrēt Eiropas pusgadā, jo šie mērķi sniedz pilnīgu satvaru sabiedrības veselības, sociālo, vides un ekonomikas jautājumu risināšanai.

Ieteikumi attiecas uz tādām jomām kā ieguldījumi sabiedrības veselībā un veselības aprūpes nozares noturībā, nodarbinātības saglabāšana ar ienākumu atbalstu krīzes skartajiem darba ņēmējiem, ieguldījumi cilvēkos un prasmēs, atbalsts uzņēmējdarbībai (jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem) un pasākumi pret agresīvu nodokļu plānošanu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Atveseļošanās procesam un investīcijām ir jānotiek līdztekus, pārveidojot ES ekonomiku, kurai jāīsteno digitālā un zaļā pārkārtošanās.

Fiskālie konkrētām valstīm adresētie ieteikumi ir kvalitatīvi un atkāpjas no budžeta prasībām, kuras parasti būtu piemērojamas. Tie atspoguļo vispārīgās izņēmuma klauzulas iedarbināšanu, ar kuru dalībvalstīm ieteikts veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai efektīvi vērstos pret pandēmiju, spēcinātu ekonomiku un atbalstītu turpmāko atveseļošanos. Kad ekonomikas apstākļi to ļauj, fiskālajai politikai vajadzētu tiekties uz to, ka tā sasniedz piesardzīgu vidēja termiņa fiskālo stāvokli un nodrošina parāda atmaksājamību, vienlaikus veicinot investīcijas.

 

Vairāk lasīt šeit