Eiropas Kopmisijas Ziņojums par Erasmus+ programmas rādītājiem

2016. gada ziņojumā par “Erasmus+” apliecināta lielā programmas nozīme, veidojot noturīgāku Eiropu, kuru vieno kopīgas Eiropas vērtības.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 2016. gadā “Erasmus+” budžets pieauga par 7,5 %, un tas ļāva Eiropas Savienībai ieguldīt rekordlielu summu – 2,27 miljardus eiro – 725 000 eiropiešu atbalstam, kuri varēja iegūt mobilitātes stipendiju, lai mācītos, studētu, mācītu citus, strādātu vai veiktu brīvprātīgo darbu ārzemēs. Kopš pašreizējās programmas darbības sākuma (2014. gadā) tās ieguvēju skaits kopā pašlaik ir vairāk nekā 2 miljoni. 2016. gadā programma arī ieguldīja līdzekļus 21 000 projektu, kuros iesaistījās 79 000 izglītības, apmācības un jaunatnes organizāciju – par 15 % vairāk nekā 2015. gadā.

Par izglītību, kultūru, jaunatni un sportu atbildīgais Komisijas loceklis Tibors Navračičs teica: ““Erasmus+” pašlaik ir sava septiņus gadus ilgā ceļa pusē. Esmu lepns par to, ka programma ir darbojusies kā Eiropas vienotības virzītājspēks, sniedzot ieguldījumu katra cilvēka un visas sabiedrības noturībā. “Erasmus+” mobilitāte ļauj pilnveidot prasmes un zināšanas, kā arī stiprina Eiropas identitāti, kas papildina un bagātina nacionālo un reģionālo identitāti. Tāpēc mēs mudinājām ES līderus, kuri 17. novembrī tikās Gēteborgā, turpināt darbu pie Eiropas izglītības telpas izveides un panākt, lai līdz 2025. gadam mobilitāte būtu reāli iespējama visiem, divkāršojot “Erasmus+” dalībnieku skaitu un iesaistot cilvēkus arī no nelabvēlīgas vides."

Rezultāti rāda, ka “Erasmus+” sekmīgi virzās uz to, lai sasniegtu mērķi 2014.–2020. gadā atbalstīt 3,7 % jauniešu Eiropas Savienībā. Tie arī liecina, ka programmai ir potenciāls dot ieguldījumu atvērtā Eiropā, kur mācību mobilitāte ir norma, kā teikts Komisijas paziņojumā “Eiropas identitātes stiprināšana ar izglītību un kultūru“, kuru ES līderi apsprieda darba pusdienās 17. novembrī Gēteborgā, Zviedrijā.

2015./2016. akadēmiskajā gadā “Erasmus+” radīja iespēju augstākās izglītības iestādēm nosūtīt mācīties un uzņemt 330 000 studentu un mācībspēku, ieskaitot 26 000 cilvēku, kas ieradās no partnervalstīm vai devās uz tām. Francija, Vācija un Spānija ir trīs valstis, no kurām visvairāk studentu devās mācīties, savukārt Spānija, Vācija un Apvienotā Karaliste ir valstis, kurās visvairāk studentu tika uzņemti.

Šodien publicētajā ziņojumā arī redzams, kā “Erasmus+” 2016. gadā palīdzēja risināt plašākas problēmas sabiedrībā. Tika īstenotas darbības, kas veicināja sociālo iekļaušanu un palīdzēja nodrošināt, ka jaunieši iegūst sociālās, pilsoniskās un starpkultūru kompetences un mācās domāt kritiski:

2016. gadā programma “Erasmus+” ar 200 miljoniem eiro atbalstīja 1200 sadarbības projektu, kuru uzmanības centrā bija iecietība, nediskriminācija un sociālā iekļaušana,
šajā jomā īpaši aktīvs bija jaunatnes sektors, kurā tika īstenoti projekti saistībā ar bēgļiem, patvēruma meklētājiem un migrantiem,
tika izsludināts īpašs uzaicinājums iesniegt priekšlikumus (13 miljoni eiro) tādas rīcībpolitikas un stratēģiju izstrādei, kas palīdzētu novērst vardarbīgu radikalizāciju un sekmēt nelabvēlīgā situācijā esošu izglītojamo (ieskaitot migrantu izcelsmes personas) iekļaušanu; finansējumu ieguva 35 projekti, kuru īstenošanā bija iesaistītas 245 organizācijas. 


“Erasmus+” 30. gadadiena: izdevusies atzīmēšanas kampaņa

Ziņojuma publicēšana sakrīt ar “Erasmus” 30. gadadienas atzīmēšanas kampaņas noslēgumu un laiku, kad nāk klajā “Erasmus+” paaudzes deklarācija par “Erasmus+” nākotni. 2017. gada laikā vairāk nekā 750 000 cilvēku piedalījās vairāk nekā 1900 pasākumos 44 valstīs un atzīmēja programmas “Erasmus+” gadadienu, apsprieda programmas ietekmi un nākotni. Tika publicēti 65 000 rakstu par šo programmu, un cilvēki sociālajos tīklos ar tiem dalījās divus miljonus reižu; šos rakstus apskatīja vairāk nekā 90 miljoni cilvēku. Mobilā lietotne “Erasmus+ Mobile App”, kas sāka darboties 2017. gada jūnijā, ir lejuplādēta jau 22 000 reižu.

Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers Gēteborgā aicināja ES līderus līdz 2025. gadam divkāršotMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumusEN••• (no 3,7 % līdz 7,5 %) to Eiropas Savienības jauniešu skaitu, kas piedalās programmā “Erasmus+”, un tam 2021.–2027. gadā būs vajadzīgs 29,4 miljardu eiro budžets. Tikšanās laikā ES līderi vienojās, ka intensīvāk jāizmanto mobilitāte un apmaiņasMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumusEN••• – arī ar stiprākas, iekļaujošākas un paplašinātas programmas “Erasmus+” palīdzību, kura paredzēta visām izglītojamo kategorijām.

Komisija aicināja iesaistīties diskusijā arī “Erasmus+” paaudzi un ierīkoja “Erasmus+” paaudzes tiešsaistes tikšanās vietu. Šīs diskusijas rezultātā tika sagatavoti 30 ieteikumi, kā “Erasmus+” padarīt par “lielāku programmu” ar “lielāku ietekmi uz Eiropas nākotni”. Iepazīstināšana ar “Erasmus+” paaudzes izstrādāto deklarāciju un diskusija par to notiks šodien gadadienas atzīmēšanas kampaņas noslēguma pasākumā. 

Vispārīga informācija

Programma “Erasmus+” un tās priekšteces ir Eiropas Savienības veiksmīgāko programmu vidū. Trīsdesmit gadus tās ir devušas iespējas – īpaši jauniešiem – gūt jaunu pieredzi un paplašināt redzesloku, dodoties uz ārzemēm. 1987. gadā tika izveidota neliela augstskolu studentu mobilitātes shēma, kurā pirmajā gadā piedalījās tikai 3200 studentu, taču pašlaik tā ir izvērtusies par pamatprogrammu, no kuras gūst labumu aptuveni 300 000 studentu gadā.

Pašreizējās programmas “Erasmus+” darbības laiks ir no 2014. gada līdz 2020. gadam, tās budžets ir 14,7 miljardi eiro. Programma sniegs 3,7 % (jeb – minētajā periodā – 3,3 miljoniem) Eiropas Savienības jauniešu iespēju mācīties, studēt, iegūt darba pieredzi un strādāt brīvprātīgo darbu ārzemēs. Programmas ģeogrāfiskā darbības joma ir paplašinājusies no 11 valstīm 1987. gadā līdz 33 valstīm patlaban (visas 28 ES dalībvalstis, kā arī Turcija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Norvēģija, Islande un Lihtenšteina). Turklāt programma ir atvērta partnervalstīm visā pasaulē. 

Vairāk lasīt šeit