Eiropas Darba iestāde sāk darbu

Ar svinīgu atklāšanas ceremoniju un pirmo Valdes sanāksmi darbību sāk Eiropas Darba iestāde. Iestāde darbību sākusi divus gadus pēc tam, kad Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers Eiropas Parlamentā 2017. gadā runā par stāvokli Savienībā paziņoja par ieceri izveidot šādu iestādi.

Aptuveni 17,5 miljoni Eiropas iedzīvotāju pašlaik dzīvo vai strādā citā dalībvalstī — divas reizes vairāk nekā pirms desmit gadiem. Vienlaikus miljoniem uzņēmumu darbojas pārrobežu mērogā.

ES ir izstrādājusi ievērojamu daudzumu tiesību aktu, kas reglamentē dažādus mobilitātes aspektus un kurus pēdējo gadu laikā Ž.K. Junkera vadītā Komisija ir pārskatījusi un uzlabojusi. Patlaban ES jo īpaši ir pārskatījusi noteikumus par darba ņēmēju norīkošanu darbā, iestrādājot principu “vienāda samaksa par vienādu darbu vienā un tajā pašā vietā”, un patlaban cenšas panākt galīgo vienošanos par pārskatīto noteikumu priekšlikumu attiecībā uz sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu. Lai atvieglotu šo noteikumu izpildi, pašreizējā Komisija ierosināja izveidot jaunu iestādi, kas pastiprinātu strukturētu sadarbību un informācijas apmaiņu starp kompetentajām valstu iestādēm.

Eiropas Darba iestādes mērķi ir šādi:

  • atvieglot iedzīvotājiem un uzņēmumiem piekļuvi informācijai un pakalpojumiem saistībā ar to tiesībām un pienākumiem;
  • veicināt dalībvalstu sadarbību Savienības tiesību aktu izpildē savas darbības jomas ietvaros, cita starpā nodrošinot iespēju vieglāk īstenot saskaņotas un kopīgas inspekcijas un novēršot nedeklarētu darbu;
  • uzņemties mediatora lomu un atvieglot risinājumus pārrobežu strīdu gadījumā;

Eiropas Darba iestādes darbības ir saistītas ar darbaspēka mobilitātes noteikumiem:

  • darba ņēmēju pārvietošanās brīvību un darba ņēmēju norīkošanu darbā,
  • sociālā nodrošinājuma koordinēšanu un
  • īpašiem tiesību aktiem autotransporta nozarē.

Tā neradīs jaunas kompetences ES līmenī, un dalībvalstis arī turpmāk būs pilnībā atbildīgas par darba tiesību normu un sociālā nodrošinājuma noteikumu izpildi. Iestādes pievienoto vērtību veido tas, ka tā veicinās sadarbību starp dalībvalstīm, racionalizēs esošās struktūras un sniegs operatīvu atbalstu, lai nodrošinātu noteikumu efektīvāku izpildi. Tādējādi labumu gūs iedzīvotāji, uzņēmumi, kā arī valsts iestādes. Darba iestāde īpaši uzlabos valsts iestāžu sadarbību darbaspēka mobilitātes jomā, nodrošinot pastāvīgu ES struktūru, kuras pamatā būs valsts sadarbības koordinatori, kurus Eiropas Darba iestādē norīkojušas dalībvalstis. Iestāde dos arī iespēju apvienot resursus kopīgiem pasākumiem, piemēram, rīkot kopīgas inspekcijas vai apmācīt valsts darbiniekus, kā rīkoties saistībā ar pārrobežu gadījumiem.

Vairāk lasīt šeit