Atveseļošanas vajadzībām pielāgots ES budžets: jautājumi un atbildes par REACT-EU, kohēzijas politiku pēc 2020. gada un Eiropas Sociālo fondu Plus

REACT-EU

Kas ir iniciatīva REACT-EU un kā tā ir saistīta ar kohēzijas politiku?

 REACT-EU pilnais nosaukums ir “Atveseļošanas palīdzība kohēzijai un Eiropas teritorijām”, un tā ir iniciatīva, ar kuru turpina un paplašina ar Investīciju iniciatīvu reaģēšanai uz koronavīrusu un Papildināto investīciju iniciatīvu reaģēšanai uz koronavīrusu īstenotos pasākumus, kas domāti reaģēšanai uz krīzi un krīzes pārvarēšanai. Šī iniciatīva sekmēs zaļu, digitālu un noturīgu ekonomikas atveseļošanu. REACT-EU pakete paredz 55 miljardus eiro papildu finansējuma, kas būs pieejams 2014.–2020. gada plānošanas periodā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālā fonda (ESF), kā arī Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) satvarā. Šie papildu līdzekļi tiks piešķirti 2021.–2022. gadā no instrumenta “Next Generation EU”, kā arī jau 2020. gadā pēc mērķorientētas pašreizējās finanšu shēmas pārskatīšanas.

 

Kohēzijas politika 2021.–2027. gada ES ilgtermiņa budžetā.

 Kādas izmaiņas kohēzijas politikai nesīs pārstrādātais nākamā ES ilgtermiņa budžeta priekšlikums salīdzinājumā ar 2018. gada priekšlikumu?

 2021.–2027. gadā ES kohēzijas politikā galvenā uzmanība joprojām būs pievērsta ekonomikas konkurētspējai ar pētniecības un inovācijas palīdzību, digitālajai pārejai, kā arī Eiropas zaļā kursa programmai un Eiropas sociālo tiesību pīlāra veicināšana. Jaunais priekšlikums nostiprina atbalstu veselības sistēmu sagatavotībai un nodrošina labāku kultūras un tūrisma potenciāla izmantojumu. Tas arī sniedz atbalstu darba ņēmējiem un pasākumiem, kas vērsti uz jauniešu bezdarbu un bērnu nabadzību. Turklāt salīdzinājumā ar pašreizējo plānošanas periodu dalībvalstīm būs lielāka elastība jebkurā plānošanas perioda brīdī starp fondiem pārvirzīt resursus. Priekšlikums arī paredz lielāku elastību nelielu darbību pakāpeniskā īstenošanā, kas dalībvalstīm dos vairāk laika realizēt šādas nepabeigtas darbības 2014.–2 020. gada programmās. Komisija arī ierosina ieviest pilnvērtīgu mehānismu reaģēšanai uz nākotnes krīzēm, kas ļautu veikt pagaidu pasākumus, proti, izmantot līdzekļus, lai reaģētu uz ārkārtējiem un neparastiem apstākļiem. Ja turpmākajos gados Savienība piedzīvotu vēl citus satricinājumus, mehānismu varēs iedarbināt zibenīgi. Tādējādi Komisijai būs iespēja ieviest pagaidu pasākumus, kuri palīdzēs pārvarēt šādus ārkārtējus un neparastus apstākļus.

 

Eiropas Sociālais fonds Plus.

 Kādas izmaiņas veiktas attiecībā uz Eiropas Sociālo fondu? REACT-EU papildinās Eiropas Sociālā fonda (ESF) budžetu.Eiropas Sociālā fonda finansējumu var izmantot, lai atbalstītu darbvietu saglabāšanu, arī saīsināta darbalaika shēmas, kā arī lai atbalstītu pašnodarbinātas personas un darbvietu radīšanu. No tā līdzekļiem var arī atbalstīt jauniešu nodarbinātības pasākumus, finansēt izglītību un apmācību un prasmju pilnveidošanu, kā arī uzlabot piekļuvi sociālajiem pakalpojumiem, tostarp šo pakalpojumu pieejamību bērniem. Šo cilvēkkapitāla investīciju finansēšanai dalībvalstis varēs izmantot daļu no jaunā 55 miljardu eiro finansējuma, kas pieejams ar jauno iniciatīvu REACT-EU. ESF finansējumu var izmantot, lai papildinātu pagaidu atbalsta instrumentu bezdarba riska mazināšanai ārkārtas situācijā (SURE). Turklāt dalībvalstis drīkst izmantot REACT-EU līdzekļus, lai papildinātu pašreizējo finansējumu no Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) nolūkā palielināt atbalstu visneaizsargātākajām sabiedrības grupām, kuras krīze ir skārusi īpaši smagi. Atbalsta sniegšana vistrūcīgākajām personām būs prioritāte arī nākotnē.

Pilnu tekstu lasīt šeit