Lūdzam dāvināt

Dāviniet bibliotēkai vajadzīgas grāmatas! Valmieras integrētā bibliotēka aicina iedzīvotājus atbalstīt bibliotēkas iespieddarbu kolekcijas atjaunošanu, dāvinot vajadzīgas grāmatas.

Laika gaitā no bibliotēkas krājuma zuduši vai stipri bojāti atsevišķi izdevumi, kurus izmanto un lasa arī šodien. Bibliotēkas lasītāji būs pateicīgi, ja kādu no minētajiem izdevumiem Tu atrastu savā grāmatu plauktā un vēlētos ar to papildināt bibliotēkas kolekcijas krājumu!

 

 

1. Rūjiena : Kultūrvēsturisks pārskats par Rūjienas pilsētu un novadu / L. Alberings, Ed. Līcis ; Red.: Dr. Andrejs Johansons. - Vāsterās : Ziemeļblāzma, 1978.

 

3. Latvijas lauku krogi un ceļi / Arno Teivens. - Rīga : Māksla, 1995. - 221 lpp.

 

4. Iršu dārzs : Vēstījums par vidzemnieka Augusta Pakalna mūža laiku un darbiem / Uģis Niedre. - Rīga : Latvijas enciklopēdija ; Latvijas Etnogrāfijas brīvdabas muzejs, 1993. - 254 lpp. : il. ISBN 5-89960-042-x.

 

5. Kurzemes hercogienes Dorotejas vēstules = Briefe der Herzogin Dorothea von Kurland / Valdas Kvasovskas zin. red. - Rīga : Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija ; Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 1999. - 163 lpp. : il. - (Vēstures Avoti ; 1).
ISBN 9984948444. . - ISBN 9984918444.

 

6. Darbs apvienotajās klasēs : metodiskie materiāli / red. Ilma Neimane ; izstrādāja: Ilma Neimane, Signe Berga, Gunta Brikmane, Māra Burčaka, Ginta Deruma u.c. - Liepāja : LiePA, 2011. - 95 lpp. : il.

 

7. Ievads tiesībās / Jānis Neimanis. - Rīga : Aut. izd., 2004 (Viļāni : Renovata).). - 214 lpp. ISBN 9984977005 (ies.).

 

8. Psiholoģijas pamati : mācību līdzeklis / Aleksejs Vorobjovs ; red. A.Kudiņš. - Rīga : Mācību apgāds, 1996. - 321 lpp.

 

11. Dabiskā maģija : atklāj savu maģisko enerģiju / Elena Dugana - Rīga : Jumava. SIA "J.L.V.", 2013

 

12. Darba bite. Ķepītis : komponists Jānis Ķepītis (1908-1989) attēlos, dokumentos, vēstulēs un atmiņās / Lolita Fūrmane - Rīga : Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2010.